MAĢISKAIS RATS

Pasaules modelis – Maģiskais rats vai aplis – Zemes Mandala.

 

Rats tiek iezīmēts vai nu dabā – paliels, pa to var pārvietoties – vai zīmēs, vai izlikts jebkurā vietā no katram virzienam atbilstoša simbola. Vislabāk to izprast, kad izliek dabā, ieregulējot pēc debespusēm, bet var strādāt arī "galda" vai virtuālos modeļos. 

Katrai pusei ir savi noteikti aspekti, ar ko tā saistās. Šāds rats dod simboliskas atbildes uz jebkuru mūsu jautājumu, jo aptver visas dzīves jomas, tikai jāprot atbildes saklausīt un saredzēt sevī un apkārtnē. Tālāk lasi par darbu Maģiskajā Ratā!

_________________________________________________________

"Pasaules modelis - Maģiskais Rats"

Maģiskais rats – sens šamaniskās prakses instruments sevis un apkārtējās pasaules iepazīšanai. Maģiskā riteņa simbolika saistās ar Pasaules mūžīgo kustību – gadalaiku maiņu, dienas, nakts periodiem, cilvēka dzimšanu un transformāciju (nāvi), ar jebkuriem pārdzīvojumiem un notikumiem. Šim Maģiskajam ritenim piemīt brīnišķas spējas pārvaldīt Dievišķo enerģiju un virzīt to uz cilvēka sapņu un vēlmju piepildījumu.

Mācība balstās uz četriem cikliskiem periodiem – četri gadalaiki, četri cilvēka dzīves garīgi un psiholoģiski periodi. Izzinot Maģiskā rata likumsakarības, cilvēks spēj sakārtot savu dzīvi četros virzienos – ĢIMENE, DARBS, IEKŠĒJĀ un ĀRĒJĀ PASAULE. Praksē tiek panākta cilvēka enerģētiskā lauka izpēte un līdzsvarošana, lai turpmāk viņa izaugsmes ceļš harmoniski virzītos šais četros virzienos.

Ja vienā daļā kaut kas trūkst vai ir par daudz, kopējā sistēma to kompensē, jo cenšas nodrošināt līdzsvaru. Pasaule cenšas piesaistīt cilvēka uzmanību tai daļai, kam viņš to nepievērš, vai nu ieliekot tur kaut ko pievilcīgu, vai radot tur visādas problēmas un noņemot to, kam cilvēks pārlieku pievēršas. Sistēmā no vairākiem cilvēkiem katrs var darboties kādā vienā virzienā vairāk, tad kopumā ir līdzsvars. Taču arī katram savā dzīvē jābūt aktīvam visos virzienos.

Maģiskais rats ir pasaules energoinformatīvais modelis, kas mums dod saikni ar lielajām, globālajām stihijām, kuras atveras caur 4 debespusēm. Tie ir milzīgi spēki, kas tur visu šo pasauli, un ar ko mēs šī modeļa ietvaros varam būt kopā un sadarboties. Te mēs varam saņemt pasaules atbildes uz jebkuru savu jautājumu, kā arī gūt resursus jebkam, kas ir atbilstošs mūsu dvēseles ceļam.

Maģiskais rats – četri virzieni + augša un apakša, pa ko kustas trīsdaļīga, duāla būtne.

Četrvienība -ļoti praktiska sistēma. Rata maģiskums ir tā universālais pielietojums. Pamatojoties uz Visuma likumu, ka makrokosmos atbilst mikrokosmosam, jeb- kas augšā, tas apakšā, jeb – katrs cilvēks ir vesela pasaule,  šī sistēma tiek vizuāli realizēta kā četras debespuses.

Staigājot pa to, izejam dažādus procesus ar sevi. Tajā var atrisināt praktiski jebkuru problēmu, saņemt atbildes uz būtiskiem jautājumiem, likvidēt ķermeņa blokus un pat ceļot pa reinkarnācijām.

Rats tiek iezīmēts vai nu dabā – paliels, pa to var pārvietoties – vai zīmēs, vai izlikts jebkurā vietā no katram virzienam atbilstoša simbola. Vislabāk to izprast, kad izliek dabā, ieregulējot pēc debespusēm. Katrai pusei ir savi noteikti aspekti, ar ko tā saistās:

Austrumi ir emocionālā dzīve, jūtu pasaule, pavasaris, dzeltena krāsa, uguns kā stihija, no turienes nāk idejas un fantāzijas, pārdzimšanu ratā tā ir dzimšana, ģimene, diennaktī rīts, visa sākums, dzīvē bērnība, cilvēkā kreisā puse, jaunrades spējas.

Dienvidi ir sociālā dzīve, vēlmes un griba, vasara, sarkana krāsa, ūdens kā stihija, no turienes nāk kaislības un nauda, pārdzimšanu ratā tā ir aktīvā dzīve, sadarbība ar cilvēkiem, diennaktī diena, pilnbrieds, dzīvē pieauguša cilvēka dzīve, cilvēkā vēders, vara pār sevi un citiem.

Rietumi ir praktiskā dzīve, darbs un pienākums, rudens, melnā krāsa, zeme kā stihija, no turienes nāk materiālās vērtības, pārdzimšanu ratā tā ir miršana, jebkuras lietas nobeigums, dzīvē vecums, rezultāts padarītajam, cilvēkā labā puse, raža.

Ziemeļi ir garīgā dzīve, prāta pasaule, ziema, balta krāsa, gaiss kā stihija, no turienes nāk informācija, pārdzimšanu ratā tas ir nāves periods, pārdomas, diennaktī nakts, pauze, dzīvē pēcnāves periods, cilvēkā galva, senču mantojums.

Centrā ir visu virzienu krustpunkts, vertikālā ass, saikne starp debesīm un zemi, kā stihija un arī simboliski koks ar saknēm pazemē un galotni debesīs, krāsa zaļa, kas atbilst sirds čakras starojumam.  

Šķērsasīs ir šo virzienu saplūšanas, maiņas un mijiedarbības līnijas, kas gada ritumā ir saulgriežu punkti – ZA Lieldiena, DA Jāņi, DR Miķeļi, ZR Ziemsvētki.

Rats dalās trīs koncentriskās joslās – tuvāk centram parādās materiālākas lietas, tālāk ar jūtu dzīvi saistītās, un apļa ārpusē izpaužas garīgā pasaule. To izmanto, staigājot brīvi pa visiem sektoriem, taču noteikti Pa Saulei, jeb pulksteņrādītāja virzienā.

Rats dod atbildes uz jebkuru mūsu jautājumu, jo aptver visas dzīves jomas.

Realitātes ietekmēšana notiek, ja sakārtojot kaut ko Rata modelī, pēc laika tas parādās lielajā mērogā – pasaulē. Līdzīgi kā dziedniecība sakārto cilvēku iekšēji un pēc tam tas parādās ārēji, aplī mazais simbols, cilvēks, viens elements, ietekmē kopumu. Hologramma. Pasaules neredzamās daļas karte.

Trīsvienība – matērija jeb ķermenis, enerģija jeb jūtas un informācija jeb domas.

Biežāk trīsvienības jēdziens būs dzirdēts reliģiskajās un ezotēriskajās mācībās – kaut vai Dievs tēvs, kas ir informācija, zināšanas, gars; Dievs dēls, kas ir iemiesotais ķermenis, materiālā un fiziskā pasaule; Dievs Svētais gars, kas šos abus savieno un piedod dzīvību, tātad enerģija,jūtas un to izpausme emocijās. Var ievērot, ka šīs daļas visas ir apzīmētas ar „Dievs” un tās ir atrodamas jebkurā dzīvā būtnē, tātad mēs dzīvojam vienkārši dievišķā pasaulē.

Cilvēkam kā trīsvienīgai būtnei ir fundamentāla nozīme.

To var attēlot gan vertikāli – dalot cilvēku shematiski matērijas daļā līdz saules pinumam, enerģijas daļā līdz kaklam un informācijas daļā atstājot galvu. To visu satur kopā vertikālā ass, kas iet caur cilvēku - caur galvas vidus un caur pēdām.

Horizontālā attēlojumā šīs trīs daļas simboliski atrodas ap centru, kurā atrodas novērotājs – dvēseles punkts un apziņa. (dvēseles punkts tādēļ, ka visa dvēsele ir bezgalīga – par to pastāstīšu, kad runāsim par dvēseli)

 

Informācijas daļā jeb domu ķermenī ienāk idejas no kopējā informatīvā lauka, tur uzglabājas mentālās atmiņas (vispār atmiņas ir katrai daļai jeb ķermenim), veidojas priekšstati, formulējas domas, vizuālie veidoli. Kad cilvēka būtība atrodas domu ķermenī, viņš par sevi saka „es domāju”, „es zinu”, „man liekas”. Daļa mūsu sabiedrības cilvēku dzīvo praktiski tikai galvā, informācijā, virtuālā ideju telpā. Faktiski tā ir dzīvošana bērna stāvoklī, jo bērns, kad ir mazs, pat vizuāli izskatās ar proporcionāli lielu galvu pret pārējo ķermeni. Viņš ienāk šai pasaulē ar milzīgu informācijas bagāžu, kas šajā dzīvē viņam jārealizē, pamazām attīstoties. Maziem bērniem ir ļoti daudz zināšanu, tikai viņi neprot tās pielietot. Lielos vilcienos, mēs no jauna neko nemācamies, bet atceramies jau iepriekš iemācīto. Līdz jaunajai informācijai ir jānonāk, pamazām izceļot gaismā un realizējot visu agrākās dzīvēs uzkrāto.

 

Enerģijas daļā jeb jūtu ķermenī atrodas visas jūtas, vēlmes, cilvēka dzīves spēks. Cilvēkam parasti ir noteikta jūtu un emociju amplitūda, kurā viņš dzīvo, pie tam ir tieksme iestrēgt kādā vienā jūtā, kas ir vispazīstamākā un visaktīvākā. Šeit jāsaprot, ka jūtas un emocijas ir divas dažādas lietas – emocijas ir jūtu izpausmes, kas tās sasaista ar domām, ar informatīvo ķermeni. Savukārt griba ir jūtu izpausme lejupejošā virzienā, vērsta uz vēlmju realizāciju materiālajā plānā. Jūtas piedod enerģiju domām un idejām. Bez jūtām cilvēkam nav spēka neko īstenot. Vienīgi jārēķinās, ka spēku dod jebkuras jūtas – kā patīkamas, tā nepatīkamas, + vai – vērtējums ir mūsu prāta uzlikts ierobežojums. No dusmām var iegūt tikpat daudz spēka kā no mīlestības. Tai pat laikā, katram mērķim ir savas piemērotākās jūtas, un ar savām jūtām, ko paši izraisām, mēs pievelkam atbilstošas enerģijas no apkārtējās pasaules. Tādēļ ir svarīgi izkopt jūtu kultūru, lai būtu vairāk prieka dzīvē. Kad cilvēks atrodas jūtu ķermenī, viņš par sevi saka „es jūtu”, „es vēlētos”, „es gribu”.

 

Materiālā daļa jeb fiziskais ķermenis ir cilvēka acīmredzamā daļa, caur ko notiek visa realizācija. Tā izpaužas kā sajūtas, darbības, notikumi ar mums. Tas, kāds cilvēkam ir kontakts ar ķermeni, nozīmē – cik labi viņš izprot savas sajūtas, kā uztver ķermeņa dotos signālus, cik ērti un pieņemami iejūtas savā ķermenī. Ķermenim ir sava atmiņa, tāpat kā jūtām un prātam. Ķermeniskā atmiņa atšķiras no pārējā ar to, ko tā nav apmānāma, uz to var visdrošāk paļauties, ja vien vispār neesam nolieguši attiecīgās sajūtas. Domās mēs varam sev samelot, arī jūtas esam iemācījušies apslēpt, taču ķermenis un tā reakcijas, sajūtas ir uzskatāmi redzamas, tās faktiski nav ietekmējamas ar prātu (izņemot augsta līmeņa jogu). Kad cilvēks atrodas ķermenī, viņš saka „es sajūtu”, „ar mani notiek”, „tā ir”. Mūsu sistēmā ķermenim ir liela nozīme, jo tas ir instruments, kas nekļūdīgi uzrāda, vai kāds vingrinājums vai meditācija notiek pa īstam, vai arī tās ir tikai fantāzijas. Visas šamaniskās prakses notiek , izjūtot kontaktu ar ķermeni, tāpat dinamiskās meditācijas un elpošanas tehnikas.

 

Šīs cilvēciskās trīsvienības jeb triādes praktiskā jēga ir milzīga – ar tās palīdzību varam paliekoši mainīt un atveseļot savu ķermeni, uzlabot dzīvi kopumā un atbrīvot emocijas.

Tam pamatā ir tāda īpašība, ka ikviena doma ir saistīta ar kādu emociju, kas savukārt izraisa kādu ķermeņa sajūtu. Tātad – ja iedomājamies par, piemēram, apelsīnu, izjūtam prieku un sajūtam kņudoņu vēderā. Toties, kad uz mums uzkliedz kaimiņš, galvā rodas doma par to kā viņš tā drīkst, jūtam dusmas un sajūtam roku plaukstas savelkamies.

Tā kā Visumā darbojas likums, ka līdzīgs pievelk līdzīgu – nākošreiz , ieraugot sulīgu apelsīnu vai nikno kaimiņu, mūsos rodas līdzīga doma, jūta un sajūta iepriekšējai. Tas pats notiek, kad nāk pretī kaimiņam līdzīgs cilvēks, vai kad izvēlamies līdzīgu augli. Ar laiku izstrādājas ieradums visos trijos cilvēka ķermeņos, kas atbilstošu domu piesaista noteiktai jūtai un tas viss uzkrājas mūsu ķermeņa konkrētā vietā, radot tur enerģijas sablīvējumu, sauktu par „bloku”. Cilvēks saslimst. Jo vairāk kaut kam pieķeramies , jo vairāk esam par kaut ko pārliecināti, jo pamatīgāk tas iesēžas mūsu ķermeņos. Pie tam, šī vieta sāk savu „teroru” pret mums – tā sāk pievilkt mūsu dzīvēs sev atbildošus notikumus, jo grib uzkrāt vēl vairāk enerģijas.

Katrs punkts ķermenī, var teikt, ka katra šūna glabā šo ķermeņa atmiņu par notikumiem, kas viņā iesēdinājuši noteiktu jūtu enerģijas devu.

Tas izskaidro to, kādēļ medicīna, kas iedarbojas tikai uz fizisko ķermeni, neizārstē slimības cēloni. Arī psiholoģija, kas strādā tikai ar jūtām, nedod paliekošu efektu. Un arī gudru grāmatu lasīšana un pareiza domāšana vien neko nemaina. Visas šīs lietas jāsajūdz kopā, tad arī problēmu var likvidēt uz visiem laikiem. Kā to darīt – par to citreiz.

 

Darbojoties Ratā, triādi lieto šādi :

Pats svarīgākais ir ķermeņa impulss, taču to var arī nesajust cilvēks, kam nav labs kontakts ar ķermeni. Ķermeņa impulsam ir piesaistīta emocija un doma (atmiņa, ideja). Ejot pa apli, jāseko līdzi šīm lietām, un jāpiefiksē kā kartē, kurā vietā tas notiek. Esot dabā, jāvēro arī zīmes, ko daba dod. Pilsētā var būt kāds vārds no blakus telpas, garāmbraucoša auto troksnis – tam visam ir nozīme. Cilvēks, kam ar iekšējo pasauli maz kontakta, var vadīties pēc ārējās pasaules zīmēm, bet tās ir simboliskākas, pastarpinātākas, jātulko caur asociācijām.

Situācijas ietekmēšanai, nonākot vienā vai vairākos punktos, jāizdzīvo tajos notiekošais līdz galam, tad arī reālā dzīve pēc laika mainās. Jāizjūt līdz galam emocija, kas uznākusi, jāizdomā doma (to vēlams pierakstīt, jo aizmirstas kā sapnis), jāizpauž ķermeņa impulss (kāda kustība, raudāšana, smiekli, deja, saspringums un atslābums, konkrētas sajūtas). Nav obligāti zināt, ko šis impulss nozīmē, galvenais – darīt un izjust. Domas ir vismazāk un visnedrošāk ietekmējošās.

Staigāšanai Maģiskajā Ratā pamatā 3 veidi – no centra uz visiem virzieniem, no centra brīvi pa sektoriem, pa noteikties jautājuma punktiem. Jebkurā gadījumā Rata ieeja ir Dienvidos, jo caur šejieni, caur mātes vēderu, mēs ienākam šajā pasaulē. Jāņem vērā, ka tiklīdz pārkāpjam D akmenim, mēs nokļūstam citas struktūras pasaulē – tādā, kādu esam pasūtījuši konkrētajai staigāšanai. Ieejot sākumā centrā, iecentrējamies ar augšu un apakšu – savienojam sevi ar staru uz debesīm un uz pazemi. Var izlaist saknes un izaudzēt zarus – kļūt par koku. Staigājot šis iecentrējums jāuztur. Visu laiku jāfiksē, kas notiek trijās ķermeņa sistēmās. Lai neaizrautos ar fantāzijām, elpošana notiek ar vēderu, caur muti, nedaudz dziļāk kā ikdienā pierasts, dažādā ātrumā. Ratā vēlams ņemt līdzi pierakstus kabatā vai maisiņā pie jostas, un pie katra impulsa izdarīt atzīmi Rata shēmā. Šeit iegūtā informācija, ja nav piefiksēta, ļoti ātri aizmirstas un atmiņas mainās, jo tiek pakārtotas pierastajai realitātei. Analīze notiek vēlāk, un tā ne vienmēr ir vajadzīga, var būt, ka pietiek ar fiksāciju un to, kas Ratā sajusts un piedzīvots.

Staigāšana pa virzieniem – ļoti lēni virzāmies gar katru no ceļiem – A, D, R, Z. Sāk no centra uz A, jo tur sākas dzīve. Pēc katra virziena atgriežas centrā un iecentrējas. Nozīme ir visam, ko ceļā pamana, kustības ātrumam, pauzēm, ārējiem signāliem, domām, jūtām, sajūtām. Vienā brīdī parasti vairs nav impulsa virzīties uz priekšu, tad iešanu pārtrauc, tas nozīmē, ka šis virziens attiecīgā kontekstā realizēts par tik %, par cik notikusi iešana uz priekšu. Ja vajadzīga atbilde vai diagnostika, ar to arī pietiek. Ja ir mērķis atrisināt problēmu, tad šai vietā jāsagaida impulss, kas velk tālāk, un jāklausa visam, kas nāk caur ķermeni.

Staigāšana pa sektoriem – to var darīt tad, kad virzieni jau pietiekami iepazīti. Arī tā notiek ļoti lēni, piefiksējot katru impulsu, sākums ir centrā, bet tālākā kustība – kā Rats ved. Pilnībā jāpaļaujas uz to, kas notiek, jāuztver Rats kā dzīva būtne, kas ar mums runā, rāda un vada mūs. Jebkurā gadījumā kustība notiek dzīvības virzienā – pa Saulei! Pretēja virziena impulsi tiek vienkārši piefiksēti, bet tiem nevajag ļauties, jo tie iedarbina dzīvības graušanas enerģijas un var radīt slimības un problēmas. Nav jāizstaigā visi sektori – ceļš var būt jebkādā trajektorijā, var būt tikai uz vienu punktu.

Staigāšana pa punktiem “cēlonis – risinājums” – der, ja grib koncentrēti atrast kādas savas problēmas sakni un tās labāko iespējamo atrisinājumu šajā brīdī. Ieejot vidū un iecentrējoties, lūdz Ratam aizvest uz vietu, kur ir problēmas cēlonis. Atlaiž ķermeni un ļaujas brīvkustībai, līdz nonāk tajā punktā, kur ir meklējama atslēga. Tur atrodas tikmēr, kamēr Lauks nolasīts – domu, jūtu, sajūtu un ārēji doto tēlu līmeņos. Tad jautā – kur ir labākais risinājums priekš manis tagad? – un atkal ļauj sevi aizvest uz vietu, kur tas meklējams. Pa ceļam starp šiem 2 punktiem var būt vēl citas “pieturvietas”, arī tās ir ņemamas vērā.

Atsevišķu punktu vai ceļu izpēte un izstrādāšana. Visur, kur kaut kas sajusts, bet nav līdz galam izprasts vai iziets, to var izdarīt speciāli ejot kontaktā ar šī punkta enerģijām. Tad apzināti iet uz šo vietu un ļaujas jebkādām kustībām. Vai arī lēni, pakāpeniski izstaigā kādu ceļu, kas grūti ejas.

Robežu staigāšana. Var sava Lauka robežas gan nostiprināt, gan izplest, gan savākt, ejot no centra pa spirāli “pa saulei”, tuvojoties robežām, ejot gar tām, kamēr tās ir stipras un drošas, un labi vadāmas.

Risinot veselības problēmu, jāsaprot, ka tai cēlonis jebkurā gadījumā ir no cilvēka iekšējās dzīves, neredzamās pasaules, tādēļ šajā kartē to var vislabāk atrast. Labāk staigāt brīvajā veidā, bet, ja to vēl nemāk, var arī izmantot virzienu zīmes. Tās vietas Ratā, kur uztverti kaut kādi impulsi, nozīmē to, ka tajos radusies problēma, kas tagad izpaužas kā slimība. Šie impulsi jāizdzīvo, tad arī slimība aiziet. Reizēm nāk zīmes (idejas) par to, kas jāizdara reālajā dzīvē, reizēm rodas kāda ēdiena smarža, atmiņā uzpeld kāds ārstniecības augs vai cilvēks – tie ir tie, kas var palīdzēt.

Risinot attiecību problēmu, ērtāk staigāt pa virzieniem, bet reizēm aizvelk uz kādu sektoru, tad tam jāseko. A virzienā ir emocionālie un ģimenes radītie cēloņi, D – praktiskie un seksuālie, R – darbības un mērķi, Z – garīgie un mantotie.

ZR daļā risina karmiskās attiecības personīgajās inkarnācijās, ZA daļā – dzimtas problēmas. DR daļā ir dzimtas resursu kanāls (zem labās kājas), DA daļā  - dvēseles mantojuma (inkarnāciju) resursi.

Ir iespēja pasūtīt pie manis praktisko semināru "Maģiskais Rats".

Seminārs notiek pēc šāda plāna:

  1. Četri virzieni – debespuses, ar tām saistītā stihijas un cilvēka dzīves elementi,
  2. Cikli – dienas, gada, mūža, karmiskā, un atsevišķa notikuma mērogā,
  3. Maģiskā rata pielietojums veselības nostiprināšanā,
  4. Maģiskais rats kā palīgs attiecību samezglojumos,
  5. Cilvēks kā triāde – domas, jūtas, sajūtas, kā ar to strādāt ikdienā
  6. Neliels pārtraukums.
  7. Prakse – kā izmantot triādi Apļa doto zīmju tulkošanai
  8. Prakse – elpošanas treniņš, kas palīdz uztvert zīmes
  9. Prakse – Maģiskais aplis telpā, katram individuāli
  10. Pārrunas par praktisko daļu, jautājumi.

Par visiem jautājumiem zvani: 29393605, e-pasts: [email protected]